ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Dehullu Projekt BV HR Tiel 11011072, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en overeenkomsten met onze opdrachtgevers/afnemers.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen dan bindend, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden en/of voorschriften van onze afnemers/opdrachtgevers, voorzover die afwijken van onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Iedere opdracht/bestelling aan/bij ons wordt uitdrukkelijk geacht in te houden de erkenning en integrale aanvaarding van de onderhavige leverings-en betalingsvoorwaarden.
1.4 De totstandkoming van een overeenkomst op basis van de onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden houdt uitdrukkelijk in: afstand door onze opdrachtgever/afnemer/leverancier van diens eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn.
2.2 Op een aanbieding onzerzijds kan geen beroep worden gedaan, indien die aanbieding niet integraal is aanvaard.
2.3 Prijsopgaven in onze aanbiedingen zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het opstellen van de aanbieding. Wij zijn gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen van een overeenkomst onze prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere prijsverhogende omstandigheden.
2.4 Al onze in buitenlandse courant uitgedrukte aanbiedingen zijn gebaseerd op de valutakoers ten tijde van de aanbieding. Bij wijziging van die koers zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
2.5 Gegevens in brochures, afbeeldingen, tekeningen etc. binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigd.
2.6 Bevestiging door ons aan onze opdrachtgever/afnemer van een gegeven opdracht is in ieder geval bindend, indien daartegen direct na ontvangst niet schriftelijk bij aangetekend schrijven is geprotesteerd.
2.7 Door ons ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. blijven onder alle omstandigheden ons eigendom. Onze opdrachtgever/afnemer staat er jegens ons voor in, dat genoemde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. niet anders dan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, bekend gemaakt en/of gebruikt.
Indien de door ons ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toch worden vermenigvuldigd, getoond, bekend gemaakt en/of gebruikt, is de overtreder een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan een bedrag van 5x de berekende of door ons te berekenen offertewaarde, waarop deze ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. betrekking hebben c.q. waarvoor deze zijn gebruikt, onverminderd ons recht om volledige vergoeding te vorderen van de aldus door ons geleden schade.

3. Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van onze kant bindend. Overeenkomsten en aanvullingen daarop binden ons eerst, nadat en voorzover die overeenkomsten en aanvullingen door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk zijn bevestigd.

4. Levertijd en plaats van aflevering
4.1 Levering geschiedt af magazijn of anderszins naar onze keuze. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in, wanneer na het sluiten van een overeenkomst over alle (technische) details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in ons bezit zijn.
4.2 Ingeval van overschrijding van de levertijd heeft onze opdrachtgever/ afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen tenzij de overschrijding meer bedraagt dan:
a) voor tentoonstellingsbouwprojecten bij moment van opening van het evenement;
b) voor andere projecten: 14 dagen.
Evenmin heeft onze opdrachtgever/afnemer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aan-spraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever/afnemer niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4.3 Van ons gekochte goederen worden als geleverd beschouwd, zodra die goederen op de door onze opdrachtgever/afnemer aangewezen plaats zijn afgeleverd, danwel nadat wij schriftelijk aan onze opdrachtgever/ afnemer hebben meegedeeld, dat wij de goederen voor hem ter beschikking houden.

5. Oplevering
5.1 Indien de opdracht van ons mede inhoudt de installatie en/of montage van de van ons gekochte en/of door ons in opdracht van onze opdrachtgever/afnemer ontworpen en/of vervaardigde goederen, geldt het navolgende:
 Voorzover daarvan niet uitdrukkelijk afgeweken, is integraal van toepas-sing het hiervoor sub 4.1 t/m 4.3 bepaalde.
 Bij tentoonstellingsbouwprojecten zal de oplevering door ons van de stand uiterlijk één uur voor de opening van de beurs, tentoonstelling en/of althans voor de opening van het evenement waarvoor het betreffende project is vervaardigd, plaatsvinden.
 Voor overschrijding van de hier bedoelde levertermijnen zijn wij nimmer aansprakelijk, indien onze opdrachtgever/afnemer niet tijdig, d.w.z. binnen de door ons schriftelijk vastgestelde termijn, alle door ons verlangde gegevens in ons bezit heeft gesteld.
 Terzake de oplevering van overige projecten is het hiervoor sub 4.1 t/m 4.3 gestelde onverkort van toepassing.
 Oplevering van door ons uitgevoerde projecten wordt in alle gevallen geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip, dat wij met onze opdrachtgever/afnemer als tijdstip van oplevering zijn overeengekomen en wordt geacht door onze opdrachtgever/afnemer te zijn aanvaard.
 Niet-aanvaarding van de oplevering als hiervoor bedoeld ontslaat onze opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

6. Huur/Verhuur
6.1 Indien de opdracht aan ons mede inhoudt de huur/verhuur van materialen geldt het navolgende:
 Voorzover daarvan niet uitdrukkelijk afgeweken is ook bij huur en verhuur van materialen het hiervoor sub 4.1 t/m 4.3 bepaalde integraal van toepassing, waarbij onder levering telkens dient te worden verstaan: aflevering en onder levertijd: het overeengekomen tijdstip van aflevering.
 Onze opdrachtgever/afnemer zal de van ons gehuurde materialen uitsluitend voor het bestemde doel gebruiken en staat er jegens ons voor in, dat de gehuurde materialen na het einde van de overeengekomen duur onbeschadigd en in goede staat aan ons ter beschikking worden gesteld.
 Voor wat betreft de omvang van het gehuurde geldt als bindend tussen partijen de bij aflevering verstrekte specificatie van gehuurde materialen, zoals o.a. weergegeven in de technische tekening en/of de projectomschrijving, welke specificatie ook bij het ontbreken van schriftelijk akkoord van onze opdrachtgever/afnemer voor hem/haar bindend is, tenzij daartegen onmiddellijk na aflevering schriftelijk bij ons vanwege onze opdrachtgever/afnemer wordt gereclameerd.
 Ontbrekende materialen bij het einde van de huurovereenkomst worden geacht door onze opdrachtgever/afnemer van ons te zijn gekocht en aan onze opdrachtgever/afnemer te zijn geleverd: die goederen zullen tegen een door ons te bepalen vervangingswaarde aan onze opdrachtgever/afnemer worden gefactureerd, waarbij het bepaalde sub 10.1 t/m 10.7 in deze voorwaarden onverkort van toepassing is. Beschadigde goederen dienen volledig te worden vergoed op dezelfde basis als hierboven omschreven.

7. Overmacht
7.1 Indien de levering en/of de uitvoering van het ons opgedragen werk als gevolg van overmacht niet mogelijk is of uitermate bezwaarlijk wordt, dit laatste te onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of slechts op door ons te bepalen gewijzigde condities uit te voeren. Overmacht geeft onze opdrachtgever/afnemer geen recht de overeenkomst te ontbinden c.q. als ontbonden te beschouwen. Evenmin schort het de betalingsverplichting van onze opdrachtgever/afnemer op.
7.2 Onder overmacht wordt hier verstaan iedere niet aan ons te verwijten omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk en/of uitermate bezwaarlijk wordt.
7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval ook begrepen het in gebreke blijven van derden, die door ons voor de uitvoering van het project c.q. voor de levering zijn ingeschakeld, verhinderingen van financiële aard en/of bedrijfsstagnatie daaronder inbegrepen.

8. Risico/Transportrisico
8.1 Alle goederen en materialen zijn vanaf het overeengekomen tijdstip van levering/oplevering/aflevering voor risico van onze opdrachtgever/ afnemer.
8.2 Verhuurde materialen zijn door ons verzekerd tegen brand en diefstal. Andere risico’s dienen door onze opdrachtgever/afnemer te worden verzekerd.
8.3 Binnenlandse transporten geschieden volgens Algemene Vervoerscondities. Internationale transporten geschieden volgens CMR-condities.
8.4 Goederen welke door onze leverancier/verhuurder afgeleverd worden vóór het overeengekomen tijdstip, zijn tot het afgesproken tijdstip geheel voor rekening en risico van de leverancier/verhuurder.

9. Meerwerk
9.1 Eventueel aan ons opgedragen meerwerk wordt op basis van nacalculatie aan onze opdrachtgever/afnemer in rekening gebracht.
9.2 Aflevering van goederen is af Ochten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10. Betalingscondities
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dienen alle opgegeven prijzen te worden verhoogd met de omzetbelasting.
10.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal onze facturering als volgt plaatsvinden:
 50 % op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst.
 50 % bij oplevering van het werk.
10.3 Alle betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk veertien dagen na factuurdatum door ons te zijn ontvangen.
10.4 Het hiervoor sub 10.2 bepaalde is niet van toepassing, indien de overeenkomst met onze opdrachtgever/afnemer uitsluitend betrekking heeft op de verkoop en levering van roerende zaken; het hiervoor sub 10.3 bepaalde is in dat geval onverkort van toepassing.
10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is onze opdrachtgever/afnemer zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst in gebreke en is hij een rente ad 1.25 % per maand over het volledige factuurbedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt gerekend.
Indien de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 B.W. meer bedraagt dan de overeengekomen rente, is onze opdrachtgever/afnemer de wettelijk rente aan ons verschuldigd.
10.6 Alle betalingen dienen zonder korting en/of compensatie te geschieden middels overmaking op de door ons daartoe aangewezen bank/girorekening.
10.7 Wij zijn gerechtigd bij niet of te late betaling of anderszins handelen in strijd met een gesloten overeenkomst door onze opdrachtgever/ afnemer alle kosten te vorderen van onze opdrachtgever/afnemer, welke door niet of niet tijdige betaling danwel door niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst door onze opdrachtgever/afnemer zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Bij faillissementsaanvrage is onze opdrachtgever/afnemer gehouden de kosten van een faillissementsaanvrage aan ons te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15 % van het door onze opdrachtgever/afnemer aan ons verschuldigde met een minimum van €250,–.
10.8 Tenzij anders aangegeven door onze opdrachtgever/afnemer strekken betalingen in mindering op de oudste openstaande factuur. Overigens strekken betalingen allereerst in mindering op kosten, vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de hoofdsom en lopende rente.
10.9 Betalingen dienen plaats te hebben in de in de offerte genoemde of overeengekomen valuta.

11. Eigendom
11.1 Door ons geleverde, bewerkte en/of herstelde goederen blijven onverkort ons eigendom totdat onze opdrachtgever/afnemer aan al zijn verplichtingen, welke ook, jegens ons heeft voldaan. Door ons in bewaring en/of in opslag genomen goederen dienen tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen wij, uit hoofde van deze overeenkomst, van onze opdrachtgever/ afnemer te vorderen hebben.
11.2 Ingeval van niet of niet-volledige betaling hebben wij het recht de geleverde goederen, welke ons eigendom zijn gebleven terug te nemen bij onze opdracht-gever/afnemer, die zich verplicht ons daartoe in de gelegenheid te stellen.
11.3 Onze opdrachtgever/afnemer is verplicht om in geval van faillissement, beslaglegging, surséance van betaling of onder bewindstelling, ons daarvan schriftelijk mededeling te doen en tevens om curator/bewindvoerder en beslagleggende deurwaarder onverwijld van het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen. Onze opdrachtgever/afnemer mag, zolang de goederen nog niet zijn eigendom zijn, deze niet verkopen, noch op enige wijze bezwaren.

12. Verzuim
12.1 Indien onze opdrachtgever/afnemer, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst, zijn wij gerechtigd de uitvoering onzerzijds van die overeenkomst en/of van andere met onze opdrachtgever/afnemer gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten of die overeenkomst te ontbinden, zulks zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens die opdrachtgever/afnemer zijn gehouden.
13. Reclames
13.1 Reclames dienen binnen twee dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Bij reclames na twee dagen zijn wij in geen enkel opzicht meer voor door onze opdrachtgever/afnemer en/of diens rechtsopvolger geleden en/of te lijden schade aansprakelijk.
13.2 Geringe afwijkingen in kleur, vorm en gewicht, alsmede veranderingen die uit technisch oogpunt noodzakelijk zijn geworden, -zulks te onzer beoordeling – geven onze opdrachtgever/afnemer geen recht op reclame.
13.3 Onze opdrachtgever/afnemer verliest in ieder geval zijn reclamerecht, indien het geleverde door onze opdrachtgever/afnemer in gebruik is genomen of aan het geleverde wijzigingen van welke aard dan ook zijn aangebracht.
13.4 Toezendingen dienen franco te geschieden aan ons magazijn, nadat wij daartoe schriftelijk toestemming hebben verleend; het transportrisico bij retourzending is voor onze opdrachtgever/afnemer.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopsom van de van ons gekochte goederen casu quo de bedongen vergoeding voor door ons te verrichten diensten en/of uit te voeren werkzaamheden.
14.2 Indien wij jegens onze opdrachtgever/afnemer aansprakelijk zijn, staat het ons vrij de schade te vergoeden hetzij middels betaling in contanten, hetzij middels het verlenen van garantie en/of levering van onderdelen, alles tot maximaal het bedrag van onze aansprakelijkheid zulks te onzer keuze.
14.3 Aansprakelijkheid voor alle andere schade, met name gevolgschade en immateriële schade, hoe ook genaamd, is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de wet het tegendeel bepaalt.
14.4 Intellectuele en industriële eigendomsrechten:
Opdrachtgever staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door ons van door hem (in)direct geleverde zaken, waaronder begrepen door derden ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen etc. Hij is gerechtigd om ons deze zaken ten behoeve van de overeengekomen projecten, zonder verdere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, te laten vermenigvuldigen, aan derden te tonen, bekend te maken en/of te gebruiken.
Opdrachtgever vrijwaart ons tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële eigendomsrechten. Bovenstaande geldt eveneens indien de inbreuk te goeder trouw is verricht.

15. Garantie
15.1 Indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk garantie aan onze opdrachtgever/afnemer verlenen, geldt die garantie voor de opgegeven duur met een maximum van 6 maanden en strekt zij zich in geen geval verder uit dan tot het gratis leveren van het gekochte in plaats van het reeds geleverde en/of althans tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen, terwijl wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige andere door onze opdrachtgever/afnemer terzake geleden schade.
15.2 Indien wij fabrieksgarantie verlenen, gelden de terzake door ons opgestelde en aan onze opdrachtgever/afnemer ter hand gestelde schriftelijke voorwaarden waaronder garantie zal worden verleend.

16. Opzegging
16.1 Opzegging en/of beëindiging van een met ons gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming onzerzijds en uitsluitend indien onze opdrachtgever/afnemer zich bereid verklaart de reeds gemaakte kosten te vergoeden, alsmede de kosten van winstderving daaronder begrepen, welke laatste kosten tenminste 30 % van het factuurbedrag bedragen.

17. Overdracht rechten en verplichtingen
17.1 Onze opdrachtgever/afnemer is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.
17.2 Indien onze opdrachtgever/afnemer met onze toestemming zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst overdraagt, blijft onze opdrachtgever/afnemer gedurende één jaar naast zijn rechtsopvolger hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering door zijn rechtsopvolger van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende.

18. Geschillen
18.1 De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, direct of indirect, uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende. Het staat ons echter vrij een rechtsvordering bij de bevoegde rechter in de woonplaats van onze opdrachtgever/afnemer aanhangig te maken.
18.2 Op onze verhouding tot opdrachtgevers/afnemers, zowel binnen- als buitenlandse, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Januari 2019